HighScope Müfredat İçeriği

Öğrenme Konusuna Yaklaşımlar

 1. Girişim: Çocuklar, kendi dünyalarını keşfederken inisiyatif kullanırlar.
 2. Planlama: Çocuklar plan yapar ve niyetlerine göre bu planı takip ederler.
 3. Dahil Olma: Çocuklar, ilgilerini çeken aktivitelere odaklanırlar.
 4. Problem Çözme: Çocuklar, oyun sırasında karşılaştıkları problemleri çözerler.
 5. Kaynakların Kullanımı: Çocuklar, kendi dünyaları hakkında bilgi toplar ve fikirler üretirler.

Sosyal Ve Duygusal Gelişim

 1. Bireysel Kimlik: Çocuklar, pozitif bireysel bir kimliğe sahiptirler.
 2. Kompetanlık Duygusu: Çocuklar kompetan olduklarını hissederler.
 3. Duygular: Çocuklar, duygularını tanımlar, isimlendirir ve devam ettirirler.
 4. Empati: Çocuklar, diğerlerine karşı empati uygularlar.
 5. Komünite/ Topluluk: Çocuklar, sınıf içindeki komüniteye katılırlar.
 6. İlişki Kurma: Çocuklar, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle ilişki kurarlar.
 7. Toplu- Koperatif Oyun: Çocuklar toplu oyunlara dahil olurlar.
 8. Ahlaki Gelişim: Çocuklar, içsel doğru ve yanlış duygusu geliştirirler.
 9. Anlaşmazlık Çözümü: Çocuklar, sosyal anlaşmazlıkları çözerler.

Fiziksel Gelişim ve Sağlık

 1. Kaba-Motor Yetenekleri: Çocuklar, büyük kaslarını kullanırken güç, esneklik, denge ve zamanlama sergilerler.
 2. İnce-Motor Yetenekleri: Çocuklar, küçük kaslarını kullanırken ustalık ve el-göz koordinasyonu sergilerler.
 3. Vücut Farkındalığı: Çocuklar, vücutlarını tanır ve yer durumuna göre onu nasıl kullanacağını bilirler.
 4. Sağlıklı Davranış: Çocuklar, davranışları konusunda sağlıklı uygulamalara dahil olurlar.

Dil, Okuma-Yazma ve İletişim

 1. Anlama: Çocuklar dili anlarlar.
 2. Konuşma: Çocuklar, dili kullanarak kendilerini ifade ederler.
 3. Kelime Hazinesi: Çocuklar, çeşitli kelime ve deyimleri anlar ve kullanırlar.
 4. Fonetik Farkındalık: Çocuklar, konuşma dilindeki farklı sesleri ayırt ederler.
 5. Alfabetik Bilgi: Çocuklar, harflerin isimlerini ve seslerini tanırlar.
 6. Okuma: Çocuklar, keyif almak ve bilgi edinmek için okurlar.
 7. Yazı Hakkında Konseptler: Çocuklar, çevrelerindeki yazıları bildiklerini gösterirler.
 8. Kitap Bilgisi: Çocuklar, kitaplar hakkında bilgi sahibi olduklarını gösterirler.
 9. Yazma: Çocuklar, çeşitli sayıda amaçlar için yazı yazarlar.
 10. El/ İki Dil Kullanımı: (uygulanırsa) Çocuklar, İngilizceyi ve kendi ana dillerini kullanırlar (işaret dili de dahil).

Matematik

 1. Sayı Kelimeleri ve Sembolleri: Çocuklar, sayı kelimelerini ve sembollerini tanır ve kullanırlar.
 2. Sayı Sayma: Çocuklar, nesneleri sayarlar.
 3. Parça-Bütün İlişkisi: Çocuklar, objelerin miktarlarını birleştirir ve ayırırlar.
 4. Şekiller: Çocuklar şekilleri ayırt eder, isimlendirir ve tanımlarlar.
 5. Alan/ Yer Farkındalığı: Çocuklar, insanlar ve objeler arasındaki ilişkiyi tanır.
 6. Ölçme: Çocuklar, nesneleri tanımlamak, karşılaştırmak ve düzenlemek için ölçer.
 7. Birim: Çocuklar, birim kavramını anlar ve kullanırlar.
 8. Motifler: Çocuklar, motifleri ayırt eder, tanımlar, kopyalar, tamamlar ve yeni motifler oluştururlar.
 9. Veri Analizi: Çocuklar, sonuç belirlemek, karar vermek ve problem çözmek için miktarlar hakkındaki bilgiyi kullanırlar.

Yaratıcı Sanatlar

 1. Resim: Çocuklar, iki ve üç boyutlu resimler aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
 2. Müzik: Çocuklar, müzik aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
 3. Hareket: Çocuklar, hareket aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
 4. Hayali Oyun: Çocuklar, hayali oyun aracılığı ile ne gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve neler hissettiklerini ifade eder ve bunu ortaya koyarlar.
 5. Sanatdan Zevk Alma: Çocuklar, yaratıcı sanatlardan zevk alır.

Bilim ve Gözlem

 1. Gözlem: Çocuklar, çevrelerindeki materyalleri ve işlemleri gözlemler.
 2. Sınıflandırma: Çocuklar, materyalleri hareketleri, insanları ve olayları sınıflandırır.
 3. Deney Yapma: Çocuklar, fikirlerini test etmek için deney yapar.
 4. Tahmin Etme: Çocuklar, bekledikleri şeyin olacağını tahmin eder.
 5. Sonuç Belirleme: Çocuklar, tecrübelerine ve gözlemlerine dayalı olarak sonuç belirlerler.
 6. Fikir Sunma: Çocuklar, nesnelerin karakteristikleri ve nasıl çalıştıkları konularında fikirler sunarlar.
 7. Doğal ve Fiziksel Dünya: Çocuklar, doğal ve fiziksel dünya konularında bilgi toplarlar.
 8. Araçlar ve Teknoloji: Çocuklar, araçları ve teknolojiyi keşfeder ve kullanır.

Sosyal Çalışmalar

 1. Farklılık: Çocuklar, insanların farklı karakteristik özellikleri, ilgi alanları ve yetenekleri olduğunu anlar.
 2. Komünite Rolleri: Çocuklar, insanların komünite içinde farklı rolleri ve fonksiyonları olduğunu kabul ederler.
 3. Karar Verme: Çocuklar, sınıf kararları verme konusunda yer alır.
 4. Coğrafya: Çocuklar, çevreleri ile ilgili özellikleri ve lokasyonları tanır ve tercüme eder.
 5. Tarih: Çocuklar, geçmişi, içinde bulundukları zamanı ve geleceği anlar.
 6. Ekoloji: Çocuklar, çevrelerine özen göstermenin önemini anlar.

* Dil, Okuma- Yazma ve İletişim KDIs 1-9 İngilizce’nin yanı sıra çocuğun kendi ana dili içinde kullanılabilir. KDIs 10 özellikle ELL/ Çift Dil Kullanımı ile ilgilidir.

Anahtar gelişimsel göstergeler ( KDIs), ve burada gösterilen çok sayıdaki bu araç, gelişimin her aşamasındaki düşünmenin ve sebeplendirmenin yapı taşlarıdır. HighScope sekiz içerik alanı altında belirlenmiş 58 okul öncesi KDIs tanır.

KARDES
KURUMLARIMIZ